Medzinárodná kontrabasová súťaž Karl Ditters von Dittersdorfa 2017

Akadémia Umení, fakulta múzických umení v Banskej Bystrici


International Double Bass Competition of Carl Ditters von Dittersdorf 2017

Academy of music, Faculty of music Arts in Banská Bystrica

27. September 2017

 

“Jedno z najdôležitejších pravidiel a cieľov medzinárodnej kontrabasovej súťaže K. D. von Dittersdorfa je zachovanie čo najobjektívnejšieho hodnotenia všetkých súťažiacich”

“One of the most important rule and the mail point of the organizers of the international Double Bass competitin of C. D. von Dittersdorf is to preserve for the objective appraising of all participants”

 


Kategórie súťaže a repertoár pre rok 2017

Competition categories and repertoire for the year 2017:


 

 1. Kategória: žiaci základných umeleckých škôl 

1st. Category: pupils of primary music schools:


Repertoár /Repertoire:

 

Jedna skladba pre kontrabas sólo alebo so srprievodom klavíra do max 5 min.

One song, or piece for double bass solo, or with piano accompaniment max. 5 min


2 kategória: študenti konzervatórií 

2nd. Category: students of conservatories


2A kategória: do 18 rokov dátum narodenia od 27. 09.1999

2nd A category: till 18 years: date of birth from 27.09.1999 


Repertoár / Repertoire:

 

I Kolo/ I1st. Round:

Povinná skladba/ Obligatory composieiton:   jedna časť zo/  / one movement from :  

Ľ. Rajter – Sonatína pre kontrabas a klavír  

all parts download HERE!

solo parts download HERE!

a/and

Skladba podľa vlastného výberu max do 5 min. (sólo kontrabas, baroková alebo klasicistická sonáta alebo akákoľvek skladba so sprievodom klavíra. /

piece of free choice max. 5 min ( for Solo double bass, baroque or clasicistic sonata or any piece with accompaniment piano)

——-

II Kolo / II Round:

rýchla časť z barokovej alebo klasicistickej sonáty/ 

fast movement from baroque or classicism sonata  

 


2B kategória: od 18 rokov a vyššie dátum narodenia do 27. 09. 1999

2nd B category: 18 and higher: date of the birth till 27.09.1999


Repertoár / Repertoire:

I Kolo/ I1st. Round:

 

Povinná skladba/ Obligatory composieiton:

Vladimír Martinka : Magic of Veľký Biel Castle “4 min 

solo part download HERE!

piano part download HERE! 

 

a/and

Skladba podľa vlastného výberu (sólo kontrabas, baroková alebo klasicistická sonáta alebo akákoľvek skladba so sprievodom klavíra) 

Piece of free choice max. 5 min (solo, baroque or clasicistic sonata or any piece with accompaniment piano)

 

 

II Kolo / II Round:

1. a 2. časť z klasicistického koncertu (1. časť aj s kadenciou)

1st and 2nd movement from clasic concerto (with cadenza in 1st movement)


3. Kategória: študenti univerzít – hudobných akadémií

3rd. category:  students of universities and music academies


3. A kategória: 18-21 rokov: dátum narodenia od 27.09.1996

3rd. A category: 18 – 21 years: date of the birth from 27.9.1996


Repertoár / Repertoire:

I Kolo/ I1st. Round:

 

Povinná skladba /obligatory composition:

T. Frešo – malá fantázia pre kontrabas a klavír (rev. Ján Krigovský) 

(if you have any complications to download jpg files please contact me j.prievoznik@gmail.com and I will send you scores by email)

all solo parts zip download HERE!

solo part page 01 download HERE!

solo part page 02 download HERE!

solo part page 03 download HERE!

 

all piano parts zip download HERE!

piano part front page 01 download HERE!

piano part page 02 download HERE!

piano part page 03 download HERE!

piano part page 04 download HERE!

piano part page 05 download HERE!

piano part page 06 download HERE!

piano part page 07 download HERE!

piano part page 08 download HERE!

piano part page 09 download HERE!

piano part page 10 download HERE!

piano part page 11 download HERE!

 

a/and

Skladba podľa vlastného výberu pre kontrabas sólo max 5 min

piece of free choice max. 5 min solo 

 

 

II Kolo / II Round:

Skladba podľa vlastného výberu so sprievodom klavíra

piece of free choice (with accompaniment piano)

a/and

1. a 2. časť z klasicistickej sonáty alebo koncertu (bez kadencie)

1st and 2nd movement from classicism Sonata or Concerto (without cadenza)

 


3.B Kategória: 21 rokov a vyššie, dátum narodenia do 27.09.1996

3rd. B category: 21 – and higher, date of birth till 27.9.1996


Repertoár / Repertoire:

I Kolo/ I1st. Round:

 

Povinná skladba /obligatory composition:

L. Kubkovič: Sonatína A major IV. movement Thema with variations  (5:30 min. rev. Ján Krigovský)  

all solo parts zip download HERE!

piano parts 

piano part  thema with variations page 11 download HERE

piano part thema with variations page 12 download HERE

piano part thema with variations page 13 download HERE

piano part thema with variations page 14 download HERE

piano part thema with variations page 15 download HERE

piano part thema with variations page 16 download HERE

piano part thema with variations page 17 download HERE

piano part thema with variations page 18 download HERE

piano part thema with variations page 19 download HERE

 

piano parts thema with variations as PDF (not well quality) download HERE

a/and

Skladba podľa vlastného výberu pre kontrabas sólo max 5 min

piece of free choice max. 5 min solo 

 

 

II Kolo / II Round:

1. a 2. časť z klasicistického koncertu (s kadenciou)

1st and 2nd movement from classicism Concerto (with cadenza)  

a/and

Skladba virtuózneho charakteru od skladateľa G. Bottesiniho

Virtuose piece from G. Bottesini

 


 Bodovanie a hodnotiace kritériá:

Points and valuational criteria:


 

Porota súťaže boduje každého súťažiaceho na základe bodového systému od 0- 5 bodov podľa nasledujúcich kritérií:

The jury of competition will rate each participant in accordance to the point system from 0-5 point, following valuational criteria:

 

 1,

Technické schopnosti/ technical skills  0 -5 points

2,

Intonačná flexibilita/  intonation flexibility  0 -5 points

3,

Interpetačný štýl/ interpretation style 0 -5 points

4,

Hudobné dovednosti/ musical forwardnees 0 -5 points

5,  

Komunikačné schopnosti /communication skills  0 -5 points

Spolu/ Together:  max. 25 points

 


       All results are public!


 Porota pre rok 2017:

Jury for the year 2017:


 

Predseda poroty:

Chairman of the jury:

 

 

 

Členovia

/Members:

Ján Krigovský/SK, Dan Styffe/ SWE, Thiery Barbé/FR, Christine Hoock /AT, Miloslav Jelínek /CZ, Ján Prievozník /SK, Béla Szedlák /HU/CH, František Szanto SK/CH

 

právo na zmenu vyhradené /  all changes reserved

SDBC