Medzinárodná kontrabasová súťaž Karl Ditters von Dittersdorfa 2021

Akadémia Umení, fakulta múzických umení v Banskej Bystrici

27 – 28 September 2021

 


 

„Jedno z najdôležitejších pravidiel a cieľov medzinárodnej kontrabasovej súťaže K. D. von Dittersdorfa je zachovanie čo najobjektívnejšieho hodnotenia všetkých súťažiacich“

„One of the most important rule and the main point of the organizers of the international Double Bass competitin of C. D. von Dittersdorf is to preserve for the objective appraising of all participants“

SDBC 


  • Podmienkou je hra spamäti/ Playng by memory is required. 
  • Súťaže sa môže zúčastniť súťažiaci až po registrácii a zaplatení štartovného poplatku./ Competitors can participate in the competition only after registration and pay the entry fee.
  • Súťažiaci je povinný dodržať stanovený časový limit ak je stanovený. (Po jeho ukončení si organizátor vyhradzuje právo súťažiaceho zastaviť.)/ The competitor is obliged to comply with the set time limit if it is set. (After its completion, the organizer reserves the right to stop the competitor.)
  • Súťažiaci je povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľa, dodržiavať časový harmonogram jednotlivých kategórií a svojho poradia. Svojou účasťou súhlasí s pravidlami súťaže, berie na vedomie a bude rešpektovať výsledky súťaže./ The competitor is obliged to follow the instructions of the organizer, to follow the time schedule of individual categories and his order. By participating, he agrees with the rules of the competition, acknowledges and will respect the results of the competition.

Kategórie súťaže a repertoár pre rok 2021

Competition categories and repertoire for the year 2021:

 


1. Kategória: žiaci základných umeleckých škôl

I. A – 5-10 rokov

I. B – 11-15 rokov

 

1st. Category: pupils of primary music schools:

I. A – 5-10 years

I. B – 11-15 years

 

 

 

Repertoár /Repertoire:

I. A: 5-10 rokov/ 5-10 years

ľubovoľná skladba pre kontrabas sólo alebo so sprievodom klavíra, max do 3 min.

one song, or piece for double bass solo, or with piano accompaniment, max. 3 min.


I. B – 11-15 rokov/ 11-15 years

a)

ľubovoľná skladba pre kontrabas sólo alebo so sprievodom klavíra do max 3 min.

one song, or piece for double bass solo, or with piano accompaniment max. 3 min

b)

Povinná skladba/ obligatory composition:
jedna zo skladieb so sprievodom klavíra z edície Slovak Double Bass Club –

Prokofiev/ Transkripcie: hudba pre deti (SDBC Production – 2017)

one piece for double bass and piano from edition of Slovak Double Bass Club

 Prokofiev/ Transcription: Music for children. (SDBC Production – 2017)

 

objednávka: Prokofiev Transcription – „Hudba pre deti“ TU!

Order: Prokofiev – Transcription „Music for Children“ HERE!

 


2 kategória: študenti konzervatórií 

2nd. Category: students of conservatories


 


2A kategória: 1 – 3 ročník konzervatória

2nd Acategory: 1st – 3rd year of conservatory

Repertoár / Repertoire: 

I. kolo/ 1st. round:

a)

dve kontrastné časti z barokovej sonáty/ suity pre kontrabas 

two contrast movements from baroque sonata/ suite for double bass

b)

Ľudovít Rajter: dve kontrastné časti zo Sonatíny pre kontrabas a klavír
           (Musica Slovaca/ Hudobný Fond)

Ľudovít Rajter: two contrast movements from Sonatína for double bass and piano
           (Musica Slovaca/ Hudobný Fond)

Hudobný fond objednávka TU!

Music fond order HERE!

 

II. kolo / II. round:

a)

Povinná skladba/ Obligatory composition:

Víťazoslav Kubička: dve časti zo Suity pre kontrabas sólo op. 334 (SDBC Production 2019)

Víťazoslav Kubička: two movements form Suita for double bass solo op. 334 (SDBC Production 2019)

Objednávka TU!

Order HERE!

b)

dve kontrastné časti klasicistického koncertu (bez kadencie)

two contrast movements from classicism concert (without cadenza)

 


2B kategória: 4. – 6. ročník konzervatória

2nd B category: 4th – 6th year of conservatory


Repertoár / Repertoire:

I. kolo/ 1st. round: 

a)

ľubovoľná skladba pre kontrabas sólo alebo s osprievodom klavíra do 5.min.
free choice piece for solo double bass or with accompaniment – max 5.min.

 

b)

Johann Nepomuk Hummel – 2. časť „Romanza“ zo Sonáty pre kontrabas a klavír (arr. J. Krigovský – SDBC Production 2019)

Johann Nepomuk Hummel – 2nd movement „Romanza“ from Sonata for double bass and piano (arr. J. Krigovský – SDBC Production 2019)

objednávka nôt TU!

order music HERE!

 

 

II. kolo / II. round:

a)

povinná skladba: Povilas Syrrist- Gelgota /LT-NO/: „Dancing winds“ pre kontrabas sólo na motív E/s/- D-B-C < Slovak Double Bass Club > (SDBC Production 2021)
obligatory composition: Povilas Syrrist- Gelgota /LT/ NO/: Dancing winds for solo double bass based on motive E/s/- D-B-C – < Slovak Double Bass Club > (SDBC Production 2021)

stiahnuť noty TU!

download HERE!

b)

dve kontrastné časti z klasicistického koncertu (plus jedna kadenca)

two contrast movements from classicism concerto (plus one cadenza)


3. Kategória: študenti univerzít – hudobných akadémií

3rd. category:  students of universities and music academies


3A kategória:  18 – 21 rokov

3A category: 18 – 21 years


Repertoár / Repertoire:

I. kolo/ 1st. round:

a)

ľubovoľná skladba do 10 min

free choice piece max 10 min.

b)

dve kontrastné časti z klasicistickej sonáty pre kontrabas a klavír

two contrast movements form classicism sonata for double bass and piano

c)

dve kontrastné časti zo suít pre kontrabas sólo (H. Fryba, J. Vanherenthals)

two contrast movements from suite fo double bass solo (H. Fryba, J. Vanherenthals)

 

II. kolo/ 2nd. round:

a)

povinná skladba: Anna Strelníková /RUS: Es – D – B – C pre kontrabas sólo (SDBC production 2021)

obligatory composition: Anna Strelníková /RUS: Es – D – B – C for double bass solo (SDBC production 2021) 

stiahnuť noty TU!

download HERE!

b)

dve kontrastné časti klasicistického koncertu (plus jedna kadenca)
two contrast movements from classicism concerto (plus one cadenza)
c)
jedna časť romantického koncertu alebo koncertu 20.- 21.storočia
one movement from romantic period concert or concert from 20. – 21. century

 


3B kategória:  22 rokov a viac

3B category: 22 years and more


 

I. kolo / Ist. round:

a)

ľubovoľná virtuózna skladba s klavírom do 10 min.
free choice piece of virtuoso character max 10 min.
b) 

Johann Nepomuk Hummel – 2. časťi zo Sonáty pre kontrabas a klavír (arr. J. Krigovský – SDBC Production 2019)

Johann Nepomuk Hummel – two movements from Sonata for double bass and piano (arr. J. Krigovský – SDBC Production 2019)

objednávka nôt TU!

order music HERE!

c)

dve kontrastné časti klasicistického koncertu plus jedna kadencia
two contrast movements from classicism concerto (plus one cadenza)

 

II. kolo / II. round

a)

povinná skladba: Ernest Šarközi : „Cigánka“ pre kontrabas a klavír

obligatory composition: „Gipsy girl“ for double bass and piano

stiahnuť noty TU! 

download HERE!

piano part HERE! 

b)

ľubovoľná skladba pre sólo kontrabas do 5.min.

free choice piece for double bass solo max 5 min.

c)

dve časťi romantického koncertu alebo koncertu 20.- 21.storočia
two movements from romantic period concert or concert from 20. – 21. century

 

 


právo na zmeny vyhradené….

all changes reserved…..


Registrácia 21/ Registration 21

Harmonogram 21/ Competition shedule 21

Bodovanie a kritériá 21/ Points and valuational criteria 21

Porota 21/ Copetition jury 21

Poplatky 21/ Competition fee 21

Súťažné ceny 21/ Competition prices 2021