International Double Bass Competition of

Carl Ditters von Dittersdorf 2022

 

Konzervatórium Timonova 2 Košice,

ŠFK – Štátna filharmónia Košice

24 – 25 August 2022

 


 

„Jedno z najdôležitejších pravidiel a cieľov medzinárodnej kontrabasovej súťaže K. D. von Dittersdorfa je zachovanie čo najobjektívnejšieho hodnotenia všetkých súťažiacich“

„One of the most important rule and the main point of the organizers of the international Double Bass competitin of C. D. von Dittersdorf is to preserve for the objective appraising of all participants“

SDBC 


  • Podmienkou je hra spamäti/ Playng by memory is required. 
  • Súťaže sa môže zúčastniť súťažiaci až po registrácii a zaplatení štartovného poplatku./ Competitors can participate in the competition only after registration and pay the entry fee.
  • Súťažiaci je povinný dodržať stanovený časový limit ak je stanovený. (Po jeho ukončení si organizátor vyhradzuje právo súťažiaceho zastaviť.)/ The competitor is obliged to comply with the set time limit if it is set. (After its completion, the organizer reserves the right to stop the competitor.)
  • Súťažiaci je povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľa, dodržiavať časový harmonogram jednotlivých kategórií a svojho poradia. Svojou účasťou súhlasí s pravidlami súťaže, berie na vedomie a bude rešpektovať výsledky súťaže./ The competitor is obliged to follow the instructions of the organizer, to follow the time schedule of individual categories and his order. By participating, he agrees with the rules of the competition, acknowledges and will respect the results of the competition.

1. Kategória: žiaci základných umeleckých škôl

I. A – 5-10 rokov

I. B – 11-15 rokov

 

1st. Category: pupils of primary music schools:

I. A – 5-10 years

I. B – 11-15 years

 

 


Repertoár /Repertoire:


I. A: 5-10 rokov/ 5-10 years

Ľubovoľná skladba pre kontrabas sólo alebo so sprievodom klavíra, max do 3 min.

One song, or piece for double bass solo, or with piano accompaniment, max. 3 min.


I. B – 11-15 rokov/ 11-15 years

a)

Ľubovoľná skladba pre kontrabas sólo alebo so sprievodom klavíra do max 3 min.

One song, or piece for double bass solo, or with piano accompaniment max. 3 min

b)

Povinná skladba/ obligatory composition:
Jedna zo skladieb so sprievodom klavíra z edície Slovak Double Bass Club –

Prokofiev/ Transkripcie: hudba pre deti (SDBC Production – 2017)

One piece for double bass and piano from edition of Slovak Double Bass Club

 Prokofiev/ Transcription: Music for children. (SDBC Production – 2017)

objednávka nôt TU! order music HERE!


2 kategória: študenti konzervatórií 

2nd. Category: students of conservatories


 


2A kategória: 1 – 3 ročník konzervatória

2nd Acategory: 1st – 3rd year of conservatory

Repertoár / Repertoire: 

I. kolo/ 1st. round:

a)

Dve kontrastné časti z barokovej sonáty/ suity pre kontrabas (sólo, alebo s doprovodom klavíra)

Two contrast movements from baroque sonata/ suite for double bass (solo or with accompaniment)

b)

Povinná skladba/ Obligatory composition:

L. Kupkovič: Sonatína A dur: 1 a 2 časť. (klavírny part A dur)

L. Kupkovič: Sonatína A dur: 1st and 2nd movement (with piano accompaniment in A major

           

II. kolo / II. round:

a)            

Ľubovoľná sólová skladba (bez sprievodu klavíra)

Solo piece of free choice (without piano accompaniment) 

b)

Dve kontrastné časti klasicistického koncertu:

C. Kohaut, V. Pichl, A. Capuzzi, F. A.Hoffmeister, J.M.Sperger, K.D. von Dittersdorf (bez kadencie)

Two contrast movements from classicism concert:

C. Kohaut, V. Pichl, A. Capuzzi, F. A.Hoffmeister, J.M.Sperger, K.D. von Dittersdorf (without cadenza)


 

2B kategória: 4. – 6. ročník konzervatória

2nd B category: 4th – 6th year of conservatory


Repertoár / Repertoire:

I. kolo/ 1st. round: 

a) 
Preludium z jednej zo suít pre kontrabas sólo od J. S. Bacha, Jacques Vanherenthals, alebo zo suity H. Fryba.

Prelludium from suite form J. S. Bach, Jacques Vanherenthals, or H. Fryba.

b)

Povinná skladba/ Obligatory composition:

Jedna z komozícií/ One of the compositions: 

Ľ. Rajter: Sonáta (dve kontrastné časti, two contrast movements)

alebo/or

SDBC production compositions:

J. Irshai: „Basome Mucho“

V. Didi „Fare musica“

S. Palúch „Remone“

V. Martinka „Magic castle“

 

II. kolo / II. round:

a)

Skladba virtuózneho charakteru 19-21. storočia, sólo alebo so sprievodom klavíra.

Piece of virtuoso character from period of 19-21 century, solo or with piano accompaniment

b)

Dve kontrastné časti klasicistického koncertu s kadenciou: V. Pichl, F. A. Hoffmeister, J. M. Sperger, K. D. von Dittersdorf, J. K. Vaňhal.

Two contrast movements form clasicistic concerto: V. Pichl, F. A. Hoffmeister, J. M. Sperger, K. D. von Dittersdorf, J. K. Vaňhal
_____________________________________________________________________________________________________________________

3. Kategória: študenti univerzít – hudobných akadémií

3rd. category:  students of universities and music academies


3A kategória:  18 – 22 rokov

3A category: 18 – 22 years


I. kolo/ 1st. round: 

a)   
Dve kontrastné časti z jednej zo sonát pre kontrabas a klavír od J. M. Spergera.

Two contrast movements from J. M. Sperger sonatas

b) 

Povinná skladba/ Obligatory composition:

 V. Kubička – Koncertino pre kontrabas, klavír a orchester  SDBC PRODUCTION 2022

 V. Kubička – Koncertino pre kontrabas, klavír a orchester  SDBC PRODUCTION 2022

stiahnuť TU! Download HERE!

c)

Virtuózna skladba pre kontrabas a klavír (max 10min.)

Virtuoso piece for double bass and piano (max 10min)
            

II. kolo / II. round:

a)

Jedna časť zo suít pre kontrabas sólo (J. S. Bach, H.Fryba, Jacques Vanherenthals)

One movement from suite for double bass solo (J. S. Bach, H.Fryba, Jacques Vanherenthals)

b)

Sólová skladba pre kontrabas 21. storočia

Solo piece for double bass from 21. century


c)

1. časť romantického koncertu, alebo koncertu 20.- 21.storočia.

1st. movement from romantic concerto, or concerto from 20-21 century. 

 

Finálové kolo/ Final round:

Dve kontrastné časti klasicistického koncertu s kadenciou (J. M. Sperger č.1, č.2, č.15, K. D. von Dittersdorf č.2, J. K. Vaňhal)

Two contrast movements from clasicistic concerto with cadenza (J. M. Sperger č.1, č.2, č.15, K. D. von Dittersdorf č.2, J. K. Vaňhal)


3B kategória:  23 rokov a viac

3B category: 23 years and more

I. kolo / Ist. round:

a)  

Dve kontrastné časti zo suít pre kontrabas sólo (J. S. Bach, H.Fryba, Jacques Vanherenthals)

Two contrast movements from suite for double bass solo (J. S. Bach, H.Fryba, Jacques Vanherenthals)

b)

Povinná skladba/ Obligatory composition:

Johann Nepomuk Hummel – Dve časti zo Sonáty pre kontrabas a klavír A dur (arr. J.Krigovský SDBC production)

alebo/or

jedna zo skladieb v produkcii SDBC

SDBC production compositions:

J. Irshai: „Basome Mucho“

V. Didi „Fare musica“

S. Palúch „Remone“

V. Martinka „Magic castle“

 

c)

Skladba virtuózneho charakteru pre kontrabas a klavír

Piece of virtuoso character for double bass and piano 

 

II. kolo / II. round:

a)

Povinná skladba/ Obligatory composition:

Ernest Šarkozi „Cigánka“ / SDBC Produktion 2021

b)

Sólová skladba pre kontrabas obdobia 20-21.storočia (max 10min)

Solo piece for double bass from 20-21 century (max 10 min)

c)

Dve kontrastné časti koncertu 19.- 21.storočia (G.Bottesisni, S. Koussevitzky, N. Rota)

Two contrast movements from concerto of 19-21 century (G.Bottesisni, S. Koussevitzky, N. Rota)

 

 

Finálové kolo/ Final round:

Dve kontrastné časti klasicistického koncertu s kadenciou (J. M. Sperger č.1, č.2, č.15, K. D. von Dittersdorf č.2, J. K. Vaňhal)

Two contrast movements from clasicistic concerto with cadenza (J. M. Sperger č.1, č.2, č.15, K. D. von Dittersdorf č.2, J. K. Vaňhal)