Medzinárodná kontrabasová súťaž Karl Ditters von Dittersdorfa 2018

Akadémia Umení, fakulta múzických umení v Banskej Bystrici

3. Október 2018


International Double Bass Competition of Carl Ditters von Dittersdorf 2018

Academy of music, Faculty of music Arts in Banská Bystrica


3.rd October 2018


 

“Jedno z najdôležitejších pravidiel a cieľov medzinárodnej kontrabasovej súťaže K. D. von Dittersdorfa je zachovanie čo najobjektívnejšieho hodnotenia všetkých súťažiacich”

“One of the most important rule and the mail point of the organizers of the international Double Bass competitin of C. D. von Dittersdorf is to preserve for the objective appraising of all participants”

SDBC

 


Kategórie súťaže a repertoár pre rok 2018

Competition categories and repertoire for the year 2018:


 

 1. Kategória: žiaci základných umeleckých škôl 

1st. Category: pupils of primary music schools:

 

 

Repertoár /Repertoire:

 

Jedna skladba pre kontrabas sólo alebo so sprievodom klavíra do max 5 min.

One song, or piece for double bass solo, or with piano accompaniment max. 5 min

a/ and

Povinná skladba/ obligatory composition

Jedna zo skladieb so sprievodom klavíra z edície Slovak Double Bass Club –

Prokofiev/ Transkripcie : hudba pre deti (2017)  

One song with piano accompaniment from edition of Slovak Double Bass Club

/ Prokofiev /Transkripcions: music for chirdren (2017)

objednávka nôt TU!

Order music HERE!


/cena nôt s CD je 20EUR/ súťažiaci v 1. kategórii má štartovné 0 EUR/

/price for music sheet with included CD is 20 EUR/ competitors in 1st category has no competition fee/


2 kategória: študenti konzervatórií 

2nd. Category: students of conservatories


2A kategória: do 18 rokov dátum narodenia od 3.10.2000

2nd A category: till 18 years: date of birth from 3.10.2000


Repertoár / Repertoire:

 

I Kolo/ I1st. Round:

Povinná skladba/ Obligatory composieiton:   jedna časť zo/  / one movement from :  

Ľ. Rajter – Sonatína pre kontrabas a klavír  

all parts download HERE!

solo parts download HERE!

a/and

Skladba podľa vlastného výberu max do 5 min. /sólo kontrabas, alebo akákoľvek skladba so sprievodom klavíra/

piece of free choice max. 5 min / for solo double bass, or any piece with accompaniment piano/

——-

II Kolo / II Round:

rýchla časť z barokovej alebo klasicistickej sonáty/ 

fast movement from baroque or classicism sonata  

 


2B kategória: od 18 rokov a vyššie dátum narodenia

do 3. 10. 2000

2nd B category: 18 and higher: date of the birth

till 3. 10. 2000


Repertoár / Repertoire:

I Kolo/ I1st. Round:

 

Povinná skladba/ Obligatory composieiton:

Viťazoslav Kubička: Passacialia S-D-B-C pre sólo kontrabas  

Viťazoslav Kubička: Passacialia S-D-B-C for double bass solo 

download HERE!

 

a/and

 

Virtuózna skladba podľa vlastného výberu so sprievodom klavíra max. 5 min

Virtuose piece of free choice with accompaniment piano max. 5 min

 

 

II Kolo / II Round:

 

1.časť (ľubovoľného) koncertu K. D. von Dittersdorfa s kadenciou (kadencia: Gruber, Sperger, Gajdoš…)

1st. movement from concerto (optional choice) from C. D. von Dittersdorf with cadenza (cadenza: Gruber, Sperger, Gajdoš …)

 


3. Kategória: študenti univerzít – hudobných akadémií

3rd. category:  students of universities and music academies


Iba jedna kategória / nie sú podkategórie A a B

Only one category / no subcategories A and B


Repertoár / Repertoire:

I Kolo/ I1st. Round:

 

Povinná skladba /obligatory composition:

Miloslav Gajdoš – “Toccata pre kontrabas solo”

Miloslav Gajdoš – “Toccata for double bass solo”

download here:

front page 

page 1

page 2

 

a/and

Skladba virtuozneho charakteru podľa vlastného výberu pre kontrabas s doprovodom klavíra – max 5 min

Virtuose piece of free choice for double bass with accompaniment piano – max. 5 min

 

 

II Kolo / II Round:

1. a 2. časť z klasicistického koncertu s kadenciou (Vaňhal, Dittersdorf, Sperger)

1st and 2nd movement from classicism Concerto with cadenza (Vaňhal, Dittersdorf, Sperger)  

a/and

Jedna časť z cyklickej skladby obdobia romantizmu: Koncert, Concertino, Divertimento, Sonáta, etc… (Proto, Bottesinni, Kousewitzky, Mišek, Schubert, Desencles….a i.)

One movement from the cyclic piece of romantism periode: for exemple Concert, Concertino, Divertimento, Sonata. (Proto, Bottesinni, Kousewitzky, Mišek, Schubert, Desencles….e.t.c..)

 


 Bodovanie a hodnotiace kritériá:

Points and valuational criteria:


 

Porota súťaže boduje každého súťažiaceho na základe bodového systému od 0- 5 bodov podľa nasledujúcich kritérií:

The jury of competition will rate each participant in accordance to the point system from 0-5 point, following valuational criteria:

 

 1,

Technické schopnosti/ technical skills  0 -5 points

2,

Intonačná flexibilita/  intonation flexibility  0 -5 points

3,

Interpetačný štýl/ interpretation style 0 -5 points

4,

Hudobné dovednosti/ musical forwardnees 0 -5 points

5,  

Komunikačné schopnosti /communication skills  0 -5 points

Spolu/ Together:  max. 25 points

 


       All results are public!


 Porota pre rok 2018:

Jury for the year 2018:


 

Predseda poroty:

Chairman of the jury:

Miloslav Gajdoš /CZ

 

Členovia

/Members:

Dan Styffe/ SWE, Artem Chirkov /RUS, Miloslav Jelínek /CZ, Radoslav Šašina /SK,

 Juraj Griglák /SK, Ján Krigovský /SK,  Ján Prievozník /SK

 

právo na zmenu vyhradené

/  all changes reserved

SDBC