ditters von detterrsdorf

Medzinárodná kontrabasová interpretačná súťaž

nesie meno po Karl Ditters von Dittersdorfovi  (1739- 1764) hudobníkovi, huslistovi a hudobnom skladateľovi.

Obdobie tzv. Viedenského klasicizmu, v ktorom žil a tvoril Karl Ditters von Dittersdorf, znamená pre rozvoj a vývoj kontrabasového interpretačného umenia veľmi veľa.

Aj on, popri ďaľších menách, ako napr. Ján Křtitel Vaňhal, Johann Georg Albrechtsberger, Michal Haydn, Johann Mathias Sperger, W.A. Mozart a mnohí iní, prispeli svojou tvorbou či umením k rozvoju kontrabasovej literatúry, komornej hudby pre tento nástroj a kontrabasovému interpretačnému umeniu v tej dobe.

Karl Ditters von Dettersdorf bol autorom viac ako 120 symfónií, 11 opier, 4 oratórií, 3 kantát, duchovnej hudby. Skomponoval množstvo komornej hudby, divertimenty, serenády, kasácie, partity, sonáty, kvartety, triá a duety pre rôzne obsadenia.

Vďaka veľmi populárnemu kontrabasovému koncertu D dur (uvádzajúceho, či znejúceho v Es dur, či E dur) a tiež koncertantnej sinfónie pre kontrabas a violu, prispel nemalou mierou i do kontrabasovej literatúry.

Kontrabasová interpretačná súťaž Karla Ditters von Dittersdorfa je začlenená do medzinárodných kontrabasových kurzov organizovaných Slovak Doublebass Club-om.

Podmienky súťaže:

Medzinárodná Kontrabasová súťaž K. D. von Dittersdorfa je už 4.rok organizačne včlenená do podujatia organizovaného Slovak Double Bass Club-om s názvom BASS FEST (pred tým medzinárodné kontrabasové kurzy). Súťaže sa môžu zúčastniť všetci aktívni účastníci medzinárodných interpretačného workshopu BASS FEST 2014v odbore hra na kontrabase. Cieľom je obohatiť, motivovať a podporiť zdravú súťaživosť medzi študentmi kontrabasu a účastníkmi celého podujatia, ponúknuť všetkým účastníkom a poslucháčom kurzov možnosť porovnať svoje výkony s kontrabasistami z iných štátov a zástupcami iných škôl.

Podmienkou a cieľom organizátorov je zachovanie čo najobjektívnejšieho hodnotenia súťažiacich, v podobe zloženia medzinárodnej poroty pozostávajúcej z lektorov a organizátorov kurzov.

Hodnotenie všetkých členov poroty je verejné!

–         Zúčastniť sa jej môžu všetci aktívni účastníci kurzov
–         Súťažiaci je povinný dodržať stanovený časový limit ak je stanovený. (Po jeho ukončení si organizátor vyhradzuje právo súťažiaceho zastaviť.)
–         Súťažiaci je povinný dodržať predpísanú povinnú skladbu ak je tá určená. (Skladba sa môže líšiť v závislosti od kategórie a pri jej nedodržaní môže byť účastník diskvalifikovaný.)

Zloženie poroty pre rok 2014/ jury for the year 2014:

Predseda poroty/ chair of jury:            Thomas Martin (UK)

Členovia poroty/ jury members:             Roman Patkoló (SK/CH), Petya Bagovska (BG), Burak Karaagac (TK), Waldemar Tamowski (PL), Ján Krigovský (SK), Jakub Waldman (CZ), Miloslav Gajdoš (CZ), Miloslav Jelínek (CZ), Radoslav Šašina (SK), Milan Šagát (SK/AT), Rastislav Sokol (SK), Vladimír Žatko (SK/DE), František Szanto (SK/CH), Jacek Nedziela- Meira (PL), Robert Ragan (SK)

čestný člen poroty/ honourable member of jury:

Jevgenij Iršai – hudobný skladateľ (SK)

Súťažný repertoár Kontrabasovej súťaže K. D. von Dittersdorfa pre rok 2014/ Repertoire for Double bass Competition of C. D. von Dittersdorf for year 2014:

I. kategória: žiakov zuš/ First category – students/pupils of primary music schools:

ľubovoľná skladba pre kontrabas sólo, alebo so sprievodom klavíra/ one song, or piece for double bass solo, or with piano accompaniment

II. kategória: študenti konzervatórií/ Second category – students of conservatories

1. a 2. časť zo Sonáty z obdobia Baroka alebo Klasicizmu/ first and second movement from Baroque or Klassicizm Sonata

15 – 18 rokov/ 15-18 years      dát. nar. od 13. 2. 1996/ date of birth from 13. 2. 1996
18 – vyššie/ 18 and higher       dát. nar. do 13. 2. 1996/date of birth till 13. 2. 1996

III. kategória: študenti vysokých umeleckých škôl a akadémií/  Third category – students of  high schools and music academies:

18 -21 rokov/18-21 years         nar. od 13.2. 1993/ date of birth from 13. 2. 1993
21 – a vyššie/ 21 – and higher   nar. do 13.2. 1993/ date of birth till 13. 2. 1993

-1. a 2. časť zo Sonáty alebo Koncertu z obdobia Klasicizmu (bez kadencie)/ first and second movement from Klassicism Sonata or Concert (without cadenza)

-povinná skladba/ obligatory composition: Jevgenij Iršai: „Bassome mucho“   

Bassome mucho – Contrabass (solo ladenie/solo tuning)
Bassome mucho – Cb-Piano

Bodovanie a hodnotiace kritériá/ Points and valuational criteria :

1, technická zručnosť/technical skills                              0 -5 bodov/points

2, intonačná flexibilnosť/ intonation flexibility              0 – 5 bodov/points

3, interpretačná štýlovosť/ interpretation style           0 – 5 bodov/points

4, hudobná vyspelosť/ musical forwardnees                 0 – 5 bodov/points

5, komunikačná vyspelosť/ communication skills         0 – 5 bodov/points

SPOLU/TOGETHER:                                                 max. 25 bodov/points

špeciálne hodnotenie povinnej skladby – iba tretia kategória/                                             special appreciation  of obligatory composition – only third category/                                                                                                                               0 -5 bodov/points

Všetky výsledky sú verejné/ all results are public!

Ceny:

I. kategória: žiakov zuš:  

1. miesto :   diplom, struny zn. Thomastik Infeld v hodnote 240eur                                       cena primátora mesta SENEC
Originálne kompozície pre kontrabas (venuje Miloslav Gajdoš)
2. miesto:    diplom
Originálne kompozície pre kontrabas (venuje Miloslav Gajdoš)                                             kolofónia (venoval MADA music)
3. miesto:    diplom
Originálne kompozície pre kontrabas (venuje Miloslav Gajdoš)                                           kolofónia (venoval MADA music)
 

II.A kategória: študenti konzervatórií 15 – 18 rokov/ 15-18 years

1. miesto :   diplom
struny zn. Thomastik Infeld v hodnote 240eur
cena primátora mesta Senec                                                                                                       Noty – kompozícia „Bassome Mucho“ od J. Iršaia (venovaná Slovak Double Bass Clubu), Noty – F. Černý – Koncert č. 4 pre kontrabas a klavír e – moll ( venoval Anton Jaro ml.)

2. miesto:    diplom
Noty – kompozícia „Bassome Mucho“ od J. Iršaia (venovaná Slovak Double Bass Clubu)   kolofónia (venoval MADA music)                                                                                              Noty – F. Černý – Koncert č. 4 pre kontrabas a klavír e – moll ( venoval Anton Jaro ml.)

3. miesto:    diplom
Noty – kompozícia „Bassome Mucho“ od J. Iršaia (venovaná Slovak Double Bass Clubu) kolofónia (venoval MADA music)                                                                                                       Noty – F. Černý – Koncert č. 4 pre kontrabas a klavír e – moll ( venoval Anton Jaro ml.)

II.B kategória: študenti konzervatórií 18 – vyššie/ 18 and higher

1. miesto :   diplom
struny zn. Thomastik Infeld v hodnote 240eur
cena primátora mesta Senec                                                                                                       Noty – kompozícia „Bassome Mucho“ od J. Iršaia (venovaná Slovak Double Bass Clubu), Noty – F. Černý – Koncert č. 4 pre kontrabas a klavír e – moll ( venoval Anton Jaro ml.)

2. miesto:    diplom
Noty – kompozícia „Bassome Mucho“ od J. Iršaia (venovaná Slovak Double Bass Clubu)   kolofónia (venoval MADA music)                                                                                              Noty – F. Černý – Koncert č. 4 pre kontrabas a klavír e – moll ( venoval Anton Jaro ml.)

3. miesto:    diplom
Noty – kompozícia „Bassome Mucho“ od J. Iršaia (venovaná Slovak Double Bass Clubu) kolofónia (venoval MADA music)                                                                                          Noty – F. Černý – Koncert č. 4 pre kontrabas a klavír e – moll ( venoval Anton Jaro ml.)

III.A kategória: študenti vysokých umeleckých škôl a akadémií                               18 -21 rokov/18-21 years:

1. miesto :   diplom
kontrabasové púzdro v hodnote 300eur (venoval Wilfer Double Bass)
cena primátora mesta SENEC
Noty – kompozícia „Bassome Mucho“ od J. Iršaia (venovaná Slovak Double Bass Clubu)
2. miesto:    diplom
struny zn. Thomastik Infeld v hodnote 240eur
kolofónia (MADA music)
Noty – kompozícia „Bassome Mucho“ od J. Iršaia (venovaná Slovak Double Bass Clubu)       Noty – F. Černý – Koncert č. 4 pre kontrabas a klavír e – moll ( venoval Anton Jaro ml.)
3. miesto:    diplom
struny zn. Thomastik Infeld v hodnote 240eur
Noty – kompozícia „Bassome Mucho“ od J. Iršaia (venovaná Slovak Double Bass Clubu)   Noty – F. Černý – Koncert č. 4 pre kontrabas a klavír e – moll ( venoval Anton Jaro ml.)

III.B kategória: študenti vysokých umeleckých škôl a akadémií                               21 – a vyššie/ 21 – and higher:

1. miesto :   diplom
kontrabasový sláčik v hodnote 700eur (venoval Dávid Jíra)
cena primátora mesta SENEC
Noty – kompozícia „Bassome Mucho“ od J. Iršaia (venovaná Slovak Double Bass Clubu)
2. miesto:    diplom
struny zn. Thomastik Infeld v hodnote 240eur
kolofónia (MADA music)
Noty – kompozícia „Bassome Mucho“ od J. Iršaia (venovaná Slovak Double Bass Clubu)       Noty – F. Černý – Koncert č. 4 pre kontrabas a klavír e – moll ( venoval Anton Jaro ml.)
3. miesto:    diplom
struny zn. Thomastik Infeld v hodnote 240eur
Noty – kompozícia „Bassome Mucho“ od J. Iršaia (venovaná Slovak Double Bass Clubu)   Noty – F. Černý – Koncert č. 4 pre kontrabas a klavír e – moll ( venoval Anton Jaro ml.)

špeciálna cena:

Cena Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby od Jevgenija Iršaia “Bassome mucho” na 4. ročníku Kontrabasovej súťaže K. D. von Dittersdorfa.                       Vítaz získava finančnú odmenu v hodnote: 100 eur

Schválené dňa 31.01. 2014

Predseda a štatutár O.Z.:  Mgr. Ján Krigovský

Podpredseda združenia: Mgr. Art. Ján Prievozník

Súťažný repertoár pre rok 2014/ Repertoire for competition 2014 here!

–         Zmena pre organizátorov vyhradená