Vojtech Didi

patrí k významným slovenským skladateľským osobnostiam. Narodil sa 4. 12. 1940 v Trenčíne. Mladosť prežil v Trenčíne, kde študoval  hru na akordeóne a klavíri. Väčšiu časť života prežil na Kysuciach. Malebná kysucká príroda a mimoriadne mnohotvárna ľudová kultúra ovplyvnili jeho neskoršiu tvorbu. Je profesorom kompozície na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Ťažisko práce Vojtecha Didiho spočíva v jeho skladateľskej tvorbe. Zložil dve opery: „Matka Niobé (hudobno-dramatický príbeh z antiky)“ a „ Na brehu priezračnej rieky (hudobno-dramatická balada na motívy rovnomennej novely Rudolfa Jašíka)“ ; Missa Novisoliensis, koncertná omša pre soprán, miešaný zbor, organ a orchester; Kvintensencia pre veľký symfonický orchester; Zeme dar, kantáta pre detský hlas, barytón a symfonický orchester; Hommage á Banská Bystrica, slávnostná skladba pre veľký orchester a mnoho ďalších skladieb. Z jeho skladieb bolo vydaných 14 CD a 6 DVD.

Na požiadanie skomponoval povinnú skladbu „Canzonetta“ pre medzinárodnú súťaž cimbalistov „Eurotalent 2000“ v Banskej Bystrici a skladbu pre akordeón „Concertino“ pre Medzinárodnú akordeónovú súťaž v Poprade v roku 2003. Skladba „Inspirazione“ odznela v hlavnom galaprograme na ISCM World Music Days v Ljubljane- Slovenia v roku 2003. Za skladbu „Počúvaj, počúvaj, miešaný zbor získal hlavnú cenu medzinárodného festivalu V.F. Bystrého v Banskej Bystrici – 1994, za skladbu Mojim deťom, suita pre komorný orchester získal osobitnú prémiu slovenského kultúrneho fondu – 1996 a mnoho ďalších skladieb bolo ocenených slovenským hudobným fondom.

Jeho skladby poznajú a boli uvádzané v mnohých štátoch: Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvátsko, Francúzsko, Švajčiarsko, Rusko, Čína, Litva, Španielsko a Taliansko.

Vojtech Didi gehört zu den bedeutenden slowakischen Komponisten. Er wurde am 4. Dezember 1940 in Trenčín geboren. Seine Jugendzeit verbrachte er in Trenčín, wo er Akkordeon- und Klavierspielen lernte. Den größeren Teil seines Lebens lebte er in Kysuce. Die malerische Natur von Kysuce und mannigfaltige Volkskultur beeinflussten sein späteres Schaffen. Er wirkt als Professor für Komposition an der Akademie der Künste in Banská Bystrica. Der Schwerpunkt der Arbeit von Vojtech Didi liegt in seinem kompositorischen, kreativen Schaffen.

Er hat zwei Opern komponiert: „Matka Niobé“ (Mutter Niobé), eine musikalisch-dramatische Geschichte aus der Antike und „Na brehu priezračnej rieky“ (Am Ufer des kristallklaren Flusses), eine musikalisch-dramatische Ballade auf Motive der gleichnamigen Novelle von Rudolf Jašík. Missa Novisoliensis, eine Konzertmesse für Sopran, gemischten Chor, Orgel und Orchester; Kvintensencia für großes Symphonieorchester; Zeme dar (Geschenk der Erde), eine Kantate für Kinderstimme, Bariton und Symphonieorchester; Hommage à Banská Bystrica, eine Festkomposition für großes Orchester und viele andere Kompositionswerke. Mit seinen Kompositionen wurden 14 CD und 6 DVD herausgegeben.

Auf Wunsch komponierte er ein obligatorisches Musikstück „Canzonetta“ für den internationalen Wettbewerb von Zymbalspielern „Eurotalent 2000“ in Banská Bystrica, und ein Musikwerk für Akkordeon „Concertino“ für den Internationalen Akkordeon-Wettbewerb in Poprad im Jahre 2003. Die Komposition „Inspirazione“ klang im ISCM Galaprogramm World Music Days in Ljubljana – Slowenien im Jahre 2003.

Für das Musikstück „Počúvaj, počúvaj“ (Hör zu, hör zu), gemischter Chor, gewann er den Hauptpreis des Internationalen Festivals V. F. Bystrý in Banská Bystrica 1994. Für das Musikwerk „Mojim deťom“ (An meine Kinder), Suite für Kammerorchester, wurde ihm die Sonderprämie des Slowakischen Kulturfonds 1996 verliehen und auch viele andere von seinen Kompositionen wurden vom Slowakischen Kulturfond bewertet.

Die Kompositionen von Vojtech Didi sind in vielen Staaten bekannt und wurden auch aufgeführt z. B. in der Tschechischen Republik, in Österreich, Ungarn, Polen, Bulgarien, Slowenien, Kroatien, Frankreich, Russland, China, Litauen, Spanien, Italien und in der Schweiz.

 Deutsch von Erika Brezanská

Vojtech Didi is one of the important Slovak composers. He was born on 4.12.1940. Youth lived in Trenčín, where he studied piano and the accordion. The greater part of his life he spent in Kysuce. Picturesque Kysuce extremely multi-faceted nature and popular culture influenced his later production. He is a professor of composition at the Academy of Arts in Banská Bystrica.

The focus of the work of Vojtech Didi lies in his creative work. He composed two operas: “The mother Niobe (musical and dramatic story of the ancient world)” and “On the shores of crystal clear river (musical and dramatic ballad on the themes eponymous amendment of Rudolph Jašík)”; Novisoliensis Missa, Mass Concert for soprano, mixed choir, organ and orchestra; Kvintensencia for large symphony orchestra, earth gift, cantata for children’s voices, baritone and orchestra; Hommage Banská Bystrica, festive composition for large orchestra and many other songs. His compositions were issued 14 CDs and 6 DVDs.

Upon request, he composed the song compulsory “Canzonetta” for international competition dulcimer “Eurotalent 2000” in Banska Bystrica and accordion for the song “Concertino” for the International Accordion Competition in Poprad in 2003. The song “Inspirazione” resolved the main gala at ISCM World Music Days in Ljubljana-Slovenia in 2003. For the song “Listen, listen, mixed choir won the Grand Prize of the international festival VF Keen in Banska Bystrica – 1994 for the song My children, suite for chamber orchestra received special premium Slovak Cultural Fund – 1996 and many other songs were awarded the Slovak Music Fund.

His songs are known and have been reported in many countries: Czech Republic, Austria, Hungary, Poland, Bulgaria, Slovenia, Croatia, France, Switzerland, Russia, China, Italy, Spain and Italy.

English by Katarína Stareková

Skladba vznikla na objednávku medzinárodnej kontrabasovej súťaže Karla Ditters von Dittersdorfa ako povinná kompozícia pre rok 2013. Skladbu venujem koncertnému majstrovi Jánovi Krigovskému. Pri komponovaní skladby mi ožila spomienka na môjho deda Václava (Vinca), ktorý bol ľudový muzikant a celý život hral na kontrabas.

Die Komposition wurde auf Bestellung des internationalen Kontrabass-Wettbewerbs Karl Ditters von Dittersdorf komponiert, als obligatorische Komposition für das Jahr 2013. Dieses Musikwerk widme ich dem Konzertmeister Ján Krigovský. Beim Komponieren dieses Werks belebten sich meine Erinnerungen an meinen Opa Václav (Vinco), der Volksmusiker war und sein ganzes Leben lang spielte er Kontrabass.

Deutsch von Erika Brezanská

The composition was to order an international double bass competitions Ditters Karl von Dittersdorf as required composition for 2013. This song was devoted as a song for the concert master John Krigovský. When composing a song revived the memory of my grandfather Václav (Vinco), a folk musician who was a lifetime playing the bass. English by Katarína Stareková