Bodovanie a hodnotiace kritériá:

Points and valuational criteria:


Porota súťaže boduje každého súťažiaceho na základe bodového systému od 0- 5 bodov podľa nasledujúcich kritérií:

The jury of competition will rate each participant in accordance to the point system from 0-5 point, following valuational criteria:

 

 1,

Technické schopnosti/ technical skills  0 -5 points

2,

Intonačná flexibilita/  intonation flexibility  0 -5 points

3,

Interpetačný štýl/ interpretation style 0 -5 points

4,

Hudobné dovednosti/ musical forwardnees 0 -5 points

5,  

Komunikačné schopnosti /communication skills  0 -5 points

Spolu/ Together:  max. 25 points

 


       All results are public!