Medzinárodná kontrabasová súťaž Karl Ditters von Dittersdorfa 2024

Akadémia umení, fakulta múzických umení Banská Bystrica

21 – 22 november 2024


„Jedno z najdôležitejších pravidiel a cieľov medzinárodnej kontrabasovej súťaže K. D. von Dittersdorfa je zachovanie čo najobjektívnejšieho hodnotenia všetkých súťažiacich“

„One of the most important rule and the main point of the organizers of the international Double Bass competitin of C. D. von Dittersdorf is to preserve for the objective appraising of all participants“

SDBC 


  • Podmienkou je hra spamäti/ Playng by memory is required. 
  • Súťaže sa môže zúčastniť súťažiaci až po registrácii a zaplatení štartovného poplatku./ A competitor can only participate in the competition after registration and payment of the entry fee.
  • Súťažiaci je povinný dodržať stanovený časový limit ak je určený. Po jeho ukončení si organizátor vyhradzuje právo súťažiaceho zastaviť. / The competitor is obliged to observe the time limit if it is set. The organizer reserves the right to stop the competitor in case the time limit is reached..
  • Súťažiaci je povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľa, dodržiavať časový harmonogram jednotlivých kategórií a svojho poradia. Svojou účasťou súhlasí s pravidlami súťaže, berie na vedomie a bude rešpektovať výsledky súťaže./ The competitor is obliged to follow the instructions of the organizer, to follow the time schedule of individual categories and his order. By participating, he agrees with the rules of the competition, acknowledges and will respect the results of the competition.
  • Súťažiaci si na vlastné náklady zabezpečí svojho korepetítora. Ak to nie je možné, bude mu určený korepetítor o ktorého musí požiadať pri registrácii a s ktorým je možné hrať v deň súťaže, resp. v určenom čase zverejnenom v harmonograme súťaže./

1. Kategória: žiaci základných umeleckých škôl

I. A  5 -9 rokov

I. B 9 -11 rokov

I. C 11 -16 rokov

 

1st. Category: pupils of primary music schools:

I. A  5 -9 years

I. B 9 -11 years

I. C 11 -16 years

 


 


Repertoár /
Repertoir:

I. A: 5-9 rokov/ 5-9 years

a)

Ľubovoľná skladba pre kontrabas sólo alebo so sprievodom klavíra, max do 3 min.

One song, or piece for double bass solo, or with piano accompaniment, max. 3 min.


 

I. B – 9-11 rokov/ 9-11 years

a)

Ľubovoľná skladba pre kontrabas sólo alebo so sprievodom klavíra 

rýchleho charakteru

Any composition for double bass solo, or with piano accompaniment 

of a fast character

b)

Ľubovoľná skladba pre kontrabas sólo alebo so sprievodom klavíra

 pomalého charakteru

Any composition for double bass solo, or with piano accompaniment 

of a slow character

 


I. C – 11-16 rokov/ 11-16 years

a)

Jedna zo skladieb so sprievodom klavíra z edície Slovak Double Bass Club –

Prokofiev/ Transkripcie: hudba pre deti (SDBC Production – 2017)

One piece for double bass and piano from edition of Slovak Double Bass Club

 Prokofiev/ Transcription: Music for children. (SDBC Production – 2017)

objednávka nôt TU! order music HERE!

b)

Ľubovoľná skladba pre kontrabas sólo do max 3 min.

One song, or piece for double bass solo max. 3 min

c)

Povinná skladba/ obligatory composition:

dve kontrastné časti/ two contrasting movements:

Jan Kmiťová: Fünf stucke fur Kontrabass und Klavier. 

Práva na použitie skladby sú voľné len s uvedením skladby na súťaži K. D. von Dittersdorf 2024!/

The rights to use the song are free only with the presentation of the song at the K. D. von Dittersdorf 2024 competition!

 

 


2 kategória: študenti konzervatórií 

2nd. Category: students of conservatories


2A kategória: 1 – 3 ročník konzervatória

2nd Acategory: 1st – 3rd year of conservatory

Repertoár / Repertoir: 

I. kolo/ 1st. round:

a)

Dve kontrastné časti z barokovej sonáty/ suity pre kontrabas (sólo, alebo s doprovodom klavíra)

Two contrast movements from baroque sonata/ suite for double bass (solo or with accompaniment)

b)

Povinná skladba/ Obligatory composition:

L. Kupkovič: Sonatína A dur: 1 a 2 časť. (klavírny part A dur)

L. Kupkovič: Sonatína A dur: 1st and 2nd movement (with piano accompaniment in A major

alebo/ or

Ľ Rajter: Sonatina pre kontrabas a klavír (dve kontrastné časti)

Ľ. Rajter: two contrast movements of Sonatina for double bass and piano


           II. kolo / II. round:

a)            

Ľubovoľná sólová skladba (bez sprievodu klavíra) max. 4 min

Solo piece of free choice (without piano accompaniment)  max 4 min.

b)

Dve kontrastné časti klasicistického koncertu:

C. Kohaut, V. Pichl, A. Capuzzi, F. A.Hoffmeister, J. M. Sperger, K. D. von Dittersdorf (bez kadencie)

Two contrast movements from classicism concert:

C. Kohaut, V. Pichl, A. Capuzzi, F. A.Hoffmeister, J.M.Sperger, K.D. von Dittersdorf (without cadenza)


2B kategória: 4. – 6. ročník konzervatória

2nd B category: 4th – 6th year of conservatory

Repertoár / Repertoir:

I. kolo/ 1st. round: 

a) 
Preludium z jednej zo suít pre kontrabas sólo od J. S. Bacha, Jacques Vanherenthals, alebo zo suity H. Fryba.

Prelludium from suite form J. S. Bach, Jacques Vanherenthals, or H. Fryba.

b)

Povinná skladba/ Obligatory composition:

Jedna z komozícií/ One of the compositions: 

Ľ. Rajter: Sonáta (dve kontrastné časti, two contrast movements)

alebo/or

SDBC production compositions:

J. Irshai: „Bassome Mucho“

V. Didi „Fare musica“

S. Palúch „Remone“

V. Martinka „Magic castle“

Objednávka not TU! Order music HERE!


II. kolo / II. round:

a)

Skladba virtuózneho charakteru 19-21. storočia, sólo alebo so sprievodom klavíra.

Piece of virtuoso character from period of 19-21 century, solo or with piano accompaniment

b)

Dve kontrastné časti klasicistického koncertu s kadenciou: V. Pichl, F. A. Hoffmeister, J. M. Sperger, K. D. von Dittersdorf, J. K. Vaňhal.

Two contrast movements form clasicistic concerto: V. Pichl, F. A. Hoffmeister, J. M. Sperger, K. D. von Dittersdorf, J. K. Vaňhal

c)

Jedna časť z romantického koncertu

one movement from romantic concerto 


3. Kategória: študenti univerzít – hudobných akadémií

3rd. category:  students of universities and music academies


3A kategória:  18 – 22 rokov

3A category: 18 – 22 years

Repertoár / Repertoir:

I. kolo/ 1st. round: 

a)   
Jedna rýchla časť zo sonát pre kontrabas a klavír od J. M. Spergera.

One fast movement from J. M. Sperger sonatas for db and piano

b)

Dve kontrastné časti J. S. Bach: sonáta pre viola da gamba/ arr. pre kontrabas 

Two contrast movements from J. S. Bach sonata for viola da gamba/ are. for double bass

c) 

Povinná skladba/ Obligatory composition:

 V. Fortin – Toccata pre kontrabas a klavír/  SDBC PRODUCTION 2023

 V. Fortin – Toccata for double bass and piano/  SDBC PRODUCTION 2023

Fortin: Toccata download HERE

d)

Virtuózna skladba pre kontrabas a klavír (max 10min.)

Virtuoso piece for double bass and piano (max 10min)


            

II. kolo / II. round:

a)

SDBC production compositions:

J. Irshai: „Basome Mucho“

V. Didi „Fare musica“

S. Palúch „Remone“

Objednávka not TU! Order music HERE!

b)

Sólová skladba pre kontrabas 21. storočia

Solo piece for double bass from 21. century

c)

1. časť romantického koncertu, alebo koncertu 20.- 21.storočia.

1st. movement from romantic concerto, or concerto from 20-21 century. 


Finálové kolo/ Final round:

Dve kontrastné časti klasicistického koncertu s kadenciou

(J. M. Sperger, K. D. von Dittersdorf, J. K. Vaňhal, W. Pichl)

Two contrast movements from clasicistic concerto with cadenza (J. M. Sperger, K. D. von Dittersdorf, J. K. Vaňhal, W. Pichl)

 

3B kategória:  23 rokov a viac

3B category: 23 years and more

Repertoár / Repertoir:

I. kolo / Ist. round:

a)  

Dve kontrastné časti zo suít pre kontrabas sólo alebo s doprovodom klavíra (J. S. Bach, H.Fryba, Jacques Vanherenthals)

Two contrast movements from suite for double bass solo or with piano accompaniment (J. S. Bach, H.Fryba, Jacques Vanherenthals)

b)

Povinná skladba/ Obligatory composition:

Remenius Klačanský Phantasy „Forest“ solo part

Remenius Klačanský Phantasy „Forest“ piano part

SDBC production 2024

 

c)

Skladba virtuózneho charakteru pre kontrabas a klavír

(G. Bottesini, Shubert, Brahms, Mišek)

Piece of virtuoso character for double bass and piano

(G. Bottesini, Shubert, Brahms, Mišek)


II. kolo / II. round:

a)

SDBC production compositions compositions:

Ernest Šarkozi „Cigánka“ / SDBC Produktion 2021

J. Irshai: „Basome Mucho“

V. Didi „Fare musica“

A.Strelníková : Sonáta pre kontrabas a klavír dve časti SDBC Production 2023

A. Strelníkova: sonata solo part download 1.movement

A. Strelnikova: sonata solo part download 2. movement

A. Strelnikova: sonata piano part download 1. movement

A. Strelnikova: sonata piano part download 2. movement

b)

Sólová skladba pre kontrabas obdobia 20-21.storočia (max 10min)

Solo piece for double bass from 20-21 century (max 10 min)

c)

Dve kontrastné časti koncertu 19.- 21.storočia (G.Bottesisni, S. Koussevitzky, N. Rota)

Two contrast movements from concerto of 19-21 century (G.Bottesisni, S. Koussevitzky, N. Rota)


Finálové kolo/ Final round:

Dve kontrastné časti klasicistického koncertu s kadenciou (J. M. Sperger č.1, č.2, č.15, K. D. von Dittersdorf č.2, J. K. Vaňhal)

Two contrast movements from clasicistic concerto with cadenza (J. M. Sperger č.1, č.2, č.15, K. D. von Dittersdorf č.2, J. K. Vaňhal)


Právo na zmenu vyhradené/

Time changes reserved